2B Ultra VOF

Rietstraat 2
9900 Eeklo
België
+32 489 39 66 88

info@2bultra.be

BE 0898 216 733

1. Elke vorm van dienstverlening van 2B Ultra worden beheerst door deze voorwaarden, met uitsluiting van de  eigen voorwaarden van de klant. Wijzigingen aan de  voorwaarden gebeuren voorafgaand en schriftelijk. 

2. Onverminderd het gegeven dat de dienstverlening door 2B Ultra niet intuitu personae is en 2B Ultra zich het  recht voorbehoud derden hiervoor in te schakelen, worden  de opdrachten in principe uitgevoerd door dhr. Timmy Claeys  (PT) en Mevr. Sharon Cobert (Coaching). 

3. 2B Ultra verbindt zich niet tot een resultaatsverbintenis,  doch louter tot een inspanningsverbintenis. 
2B Ultra (zowel PT als Coaching) verschaft geen  medische behandeling of medicaties, psychologische of  psychiatrische begeleiding. 2B Ultra stelt geen medische  diagnoses of psychosomatische analyses. De klant dient  vooraf uitdrukkelijk te melden aan 2B Ultra dat hij/zij in  behandeling is bij een arts, psychiater of psycholoog. De klant  verbindt zich ertoe, en is hier exclusief verantwoordelijk voor,  om in voorkomend geval de behandelende arts en/of  psycholoog op de hoogte te brengen van de intentie deel te  nemen aan een welbepaalde training of traject. 

4. Betalingsmodaliteiten 

4.1. Trainingstrajecten 

Bij de opdrachtbevestiging van 2B Ultra ontvangt de  klant een factuur voor het totaalbedrag van het traject,  dewelke binnen de 8 dagen dient betaald te worden ingevolge waarvan de vooropgestelde start- en volgende trajectdagen definitief worden ingeplant, desgevallend  materialen worden geleverd. 

Trainingstrajecten zijn een dynamisch gegeven, en kunnen  onderhevig zijn aan wijzigingen. In voorkomend geval maken  deze wijzigingen het voorwerp uit van een aangepast voorstel  en – bij akkoord – van een opdrachtbevestiging van 2B Ultra voor de gestelde wijziging, inclusief nieuwe  factuur dewelke binnen de 8 dagen dient betaald te worden ingevolge waarvan de wijzigingen definitief worden ingeplant in het oorspronkelijke schema. 

4.2. (Mindset) coaching – trajecten 

Een intake-gesprek gaat een (mind)coaching-traject vooraf. Dit  intake-gesprek is vrijblijvend en houdt geen enkele verplichting in, noch voor de klant noch voor 2B Ultra,  voor het opstarten van een (Mind)Coaching-traject.  

Bij de opdrachtbevestiging van 2B Ultra ontvangt de  klant een factuur voor het totaalbedrag of een termijn van het traject min de vergoeding van het intakegesprek; factuur dewelke  binnen de 8 dagen dient betaald te worden ingevolge  waarvan de vooropgestelde start- en volgende trajectdagen  definitief worden ingeplant. 

4.3. Niet-betaling 

Onbetaalde facturen van 2B Ultra genereren  verwijlintresten a rato van 8,5% per jaar op het uitstaande  bedrag, alsook een schadevergoeding a rato van 10%, meer  invorderingskosten ad € 75,00 (in geval van regeling buiten  de rechtbank om) klant.  

5. Annulering 

5.1. 2B Ultra heeft het recht om elke dienstverlening  definitief te annuleren, in welke gevallen de reeds door de  klant betaalde facturen waar geen dienstverlening tegenover  stond zullen worden terugbetaald. 

5.2. De klant kan de inschrijving voor een traject kosteloos  annuleren tot 14 dagen voorafgaand aan de voorziene  datum.  

Bij trajectannulatie door de klant minder dan 14 dagen  voorafgaand aan de voorziene datum blijft 25% van het  inschrijvingsgeld verschuldigd. 

Bij trajectannulatie door de klant minder dan 3 dagen  voorafgaand aan de voorziene datum blijft het  inschrijvingsgeld 100% verschuldigd. 

5.3. De klant in een trainingstraject heeft recht op 5 kosteloze  annulaties voor een ingeplande sessie (‘wild cards’), met de  betrachting een alternatieve sessie te voorzien binnen de 7d  na de geannuleerde sessie. De klant verbindt zich ertoe  2B Ultra 24u op voorhand te verwittigen van dergelijke  annulatie, zonder dewelke de sessie als plaatsgevonden zal  worden beschouwd.  

De klant in een Mind Coaching-traject heeft het recht op 3  kosteloze annulaties voor een ingeplande sessie (‘wild  cards’), met de betrachting een alternatieve sessie te  voorzien binnen de 7d na de geannuleerde sessie. De klant  verbindt zich ertoe 2B Ultra 24u op voorhand te  verwittigen van dergelijke annulatie, zonder dewelke de  sessie als plaatsgevonden zal worden beschouwd.  

6. Materiaal 

Enig materiaal dat 2B Ultra al dan niet kosteloos ter  beschikking stelt van de klant, blijft onverkort eigendom van  2B Ultra en is alsdusdanig gemerktekend. De klant  verbindt zich ertoe enige derden hierop te wijzen in geval van  beslag of dergelijke meer. 

7. Vertrouwelijkheid 

2B Ultra garandeert de vertrouwelijkheid inzake de  informatie bekomen tijdens haar dienstverlening (hieronder  begrepen doch niet beperkt tot informatie behorend tot  zowel de professionele als persoonlijke levenssfeer van de  deelnemers).  

8. Recht & bevoegdheid 

De dienstverlening van 2B Ultra wordt beheerst door het  Belgisch recht. Enige discussies zullen definitief beslecht  worden voor het Vredegerecht Eeklo dan wel de rechtbanken  te Gent.

9. Intellectuele eigendom

 • Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de klant dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud de Producteigendom zijn van 2B Ultra en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.
 • 2B Ultra verleent de klant een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om de producten en diensten van 2B Ultra te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder deze Algemene Voorwaarden.
 • Het is de Member uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van 2B Ultra te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met 2B Ultra.

10. Privacy

 • 2B Ultra zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle informatie die van de Member ontvangen wordt. Meer informatie over privacy en het verwerken van je gegevens vindt je in ons privacybeleid.
 • Inbreuk op rechten van de Member dienen per e-mail gemeld te worden op info@2bultra.be Na deze melding zal 2B Ultra de aanwezigheid van onrechtmatige informatie binnen redelijke termijn onderzoeken en indien mogelijk daartegen actie ondernemen.
 • De Member gaat akkoord dat 2B Ultra alle door de Member aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt zoals nader omschreven in het Privacy Statement, te raadplegen via ons privacybeleid.
 • De klant gaat ermee akkoord dat 2B Ultra de klant mag benaderen voor wijzigingen van of updates voor de diensten, indien zij dit nodig acht.
 • De klant gaat ermee akkoord dat 2B Ultra de klant mag benaderen voor commerciële doeleinden. De klant heeft de mogelijkheid om na ontvangst een eerste benadering kenbaar te maken in het vervolg niet meer benaderd te willen worden.
 • 2B Ultra kan foto’s of video’s maken voor gebruik op social media of op de website. De Member wordt hiervan vooraf op de hoogte gesteld en heeft het recht publicatie te weigeren.

11. Klachten

In geval van klachten en/of vragen met betrekking tot 2B Ultra dient men zich te wenden tot de manager/instructeur/instructrice ter plaatse en/of tot 2B Ultra via info@2bultra.be.

12. Slotbepalingen

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 mei 2021.
 • Op deze Algemene Voorwaarden van 2B Ultra geldt uitsluitend het Belgische Recht.
 • Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen 2B Ultra en een Member zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in België.
 • 2B Ultra is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden voor nieuwe Members en voor bestaande Members.
 • De Member verklaart zich door inschrijving bij 2B Ultra akkoord met de inhoud en strekking van de Algemene Voorwaarden, alsmede de huisregels van 2B Ultra.